1. Vyšroubujte uzávěry
z prostorů pro baterie

Stlačte na 3 sekundy
tlačítko S

 

 

Zabránění poruchy elektroniky
 

2. Našroubujte baterii elektroniky (3) po směru hodinových ručiček až na doraz

 

 

 

Vkládejte vždy jako první baterii elektroniky (3). Zkontrolujte, zda se na displeji objeví všechny údaje jako na obrázku vlevo. Pokud se tak nestane, okamžitě pumpu odložte a zašlete ji na technický servis.

 

3. Našroubujte baterii motoru (2) po směru hodinových ručiček až na doraz

 

 

 

 

 

4. Stlačte 1x tlačítko S

 

 

 

Krátké pípnutí oznámí, že začíná zkušební program

Všechny funkce a nastavení pumpy se kontrolují. Přitom se na displeji objevují v sekundovém taktu číslice 0, 1, 2 až 9. Na konci zkušebního programu zazní dlouhé pípnutí.

Pumpa se automaticky uvede do stavu STOP.

Upozornění: Displej po uplynutí 30-ti vteřin automaticky zhasne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej můžete znovu zapnout.

 

 

 

Pozorně si všimněte obou pípnutí (krok 4). Pokud jedno nebo obě nezazní, musíte obě baterie vyšroubovat a podle bodů 1 až tři znovu vložit.

Pozor: Pokud vyjmete obě baterie součastně, zachová se nastavení bazální dávky, ale všechny ostatní uložené údaje budou vymazány a čas se nastaví na 00:00. Pro pumpu se mohou používat pouze baterie DISETRONIC.