Chybová hlášení

01 Prázdný zásobník
02 Příliš slabá baterie motoru (2)
03 Příliš slabá baterie elektroniky (3)
04 Ucpání jehly nebo katetru
05 Dosažení bolusové hranice
06 Bezpečnostní vypnutí (pojistka)
07 Porucha elektroniky
8X Varování před alarmem 09
09 Konec provozní doby pumpy (dávkovače)
10 Varování před alarmem 01
11 Konec upravené bazální dávky

Tento přehled najdete také na zadní straně Vaší pumpy. Číslo odpovídá ukazateli na displeji.

Význam hlášení ERROR

01 Prázdný zásobník
Pokud je zásobník prázdný, přejde pumpa automaticky do stavu STOP.

02 Příliš slabá baterie motoru (2)

03 Příliš slabá baterie elektroniky (3)
Napětí baterií se kontroluje každou hodinu, při každém výdeji inzulínu i při změně stavu provozu. Pokud napětí baterií klesne pod mezní hodnotu, ukáže se chybové hlášení ERROR 02, příp. ERROR 03. Pokud nedojde ihned k výměně odpovídající baterie, opakuje pumpa hlášení každou hodinu a sice maximálně 12 krát podle výše zůstatkového napětí baterie. Během této doby je zajištěn správný výdej inzulínu. Po posledním hlášení přejde pumpa bezprostředně do stavu STOP a baterie musí být neodkladně vyměněna.

Mějte vždy zásobu baterií a vyměňte je co nejrychleji po prvním hlášení ERROR 02 nebo ERROR 03. Překontrolujte po každém tomto hlášení, zde je pumpa ještě ve stavu RUN.

04 Ucpání jehly nebo katetru (kanyly)
Chybové hlášení ERROR 04 se objevuje při ucpání kanyly nebo jehly nebo při vysokém tření pístu zásobníku.

05 Dosažení bolusové hranice
U zvláštních modelů je množství bolusu v určitém čase omezeno. Pokud požadovaný bolus toto definované množství přesáhne, objeví se ERROR 05. Nad toto množství může být vydán už jen jeden bolus.

06 Bezpečnostní vypnutí (časová pojistka)
Pumpy s aktivovanou bezpečnostní pojistkou hlásí ERROR 06 a automaticky přecházení do stavu STOP, pokud v posledních 12 hodinách nedošlo ke stisknutí žádného tlačítka (h, m nebo S). Tato bezpečnostní funkce připomíná, že je třeba pumpu pravidelně kontrolovat.

07 Porucha elektroniky
Provoz pumpy nepřetržitě kontrolují dva mikroprocesory. Při nějaké neobvyklosti hlásí pumpa ERROR 07. Porucha může být vyvolána i vnějšími vlivy (např. silným elektromagnetickým polem). V tomto případě lze pumpu znovu uvést do chodu.

8X Varování před alarmem 09
ERROR 8X Vás upozorní poprvé 8 týdnů předem a následně ve dvoutýdenním rytmu na konec provozní doby pumpy

ERROR 88: 8 týdnů před zastavením
ERROR 86: 6 týdnů před zastavením
ERROR 84: 4 týdny před zastavením
ERROR 82: 2 týdny před zastavením

09 Konec provzní doby pumpy (dávkovače)
Životnost pumpy vypršela. Pumpa automaticky přechází do stavu STOP-

10 Varování před alarmem 01
Při zůstatku 20 I.E. v zásobníku hlásí pumpa ERROR 10, aby bylo možné přepravit včas nový zásobník.

11 Konec upravené bazální dávky
ERROR 11 se objeví, jakmile se přeruší nebo skončí dočasná změna (zvýšení nebo snížení) bazální dávky)

 

Před spaním umístěte pumpu tak, aby bylo slyšet varovné signály, tedy né pod deku nebo polštář.