Vzhledem k tomu, že počet spokojených uživatelů inzulínových pump H-TRONplus v České Republice neustále narůstá, zvyšuje se i pravděpodobnost (díky několika konkrétním případům již téměř jistota), že dříve či později někdo z Vás pumpu ztratí, či Vám bude pumpa odcizena nebo poškozena nějakou živelnou pohromou. V takovém případě jste postaveni do poměrně zapeklité právní situace, kterou není v našich silách za Vás vyřešit. Vaše inzulínová pumpa totiž není ve Vašem osobním vlastnictví ani ve vlastnictví firmy Medatron, ale je majetkem Vaší zdravotní pojišťovny, která Vám ji zapůjčila. V případě, že by některým z výše zmíněných způsobů došlo ke ztrátě Vaší inzulínové pumpy, mohlo by se teoreticky stát, že by po Vás Vaše pojišťovna požadovala náhradu její ceny, a tato jak výte je značně vysoká. Nikdo z nás Vám samozřejmě nic takového nepřeje a pevně doufáme, že následující informace nebudete nikdy potřebovat. Pro případ, že by se tak stalo, ale především jako návod jak případným problémům předejít, uvádíme následující varianty pojištění Vaší pumpy.

1) Pojištění proti zničení nebo poškození živlem v domácnosti a proti odcizení v domácnosti:
- pojištění domácnosti, v pojistné smlouvě musí být uvedeno, že se pojištění vztahuje na věci, které pojištěný užívá podle dohody.

2. Pojištění proti odcizení v zahraničí a proti zničení či poškození živlem v zahraničí:
- je nutné sjednat pojištění pro cesty a pobyt (ne u zdravotní pojišťovny - vztahuje se pouze na léčebné výlohy)
- při sjednávání pojištění je nezbytné ověřit, zda se pojištění vztahuje na všechny věci převážené do zahraničí, nebo zda je nutné pojistit věci, které pojištěný užívá podle dohody

3. Pojištění proti ztrátě, a proti neúmyslnému poškození pumpy uživatelem, špatným užíváním nebo neopatrností:
- v rámci pojištění domácnosti je zapotřebí připojistit odpovědnost členů domácnosti.
- opět je nutné výslovně v pojistné smlouvě uvést, že se pojištění vztahuje i na movité věci, které nejsou vlastnictvím pojištěného, ale jsou mu zapůjčeny nebo tento je po právu užívá

Pozn.: Uvedené informace si musí každý uživatel pumpy při sjednávání pojistné smlouvy ověřit, jelikož pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven se mohou lišit.